Sarat i Vipuli Stevan Pešić

ISBN:

Published: 2011

Paperback

168 pages


Description

Sarat i Vipuli  by  Stevan Pešić

Sarat i Vipuli by Stevan Pešić
2011 | Paperback | PDF, EPUB, FB2, DjVu, talking book, mp3, ZIP | 168 pages | ISBN: | 5.32 Mb

Roman Sarat i Vipuli je predivan omaž Šri Lanki i Indiji, zavičaju i otadžbini- ali pre svega, ovo je jedna grandiozna apoteoza kosmičkoj ljubavi i vernosti, prijateljstvu i odanosti, požrtvovanju i odricanju... Ljubav, taj uzvišeni peti element, goMoreRo­man Sa­rat i Vi­pu­li je pre­di­van omaž Šri Lan­ki i In­di­ji, za­vi­ča­ju i otadž­bi­ni- ali pre sve­ga, ovo je jed­na gran­di­o­zna apo­te­o­za ko­smič­koj lju­ba­vi i ver­no­sti, pri­ja­telj­stvu i oda­no­sti, po­žr­tvo­va­nju i od­ri­ca­nju... Lju­bav, taj uz­vi­še­ni pe­ti ele­ment, go­to­vo da isi­ja­va iz sva­ke stra­ni­ce ovog ro­ma­na sna­žnog eks­pre­si­o­ni­stič­kog kon­cen­tra­ta.Ovo je sa­ga o struk­tu­ri iden­ti­te­ta, o avan­tu­ri i pre­pli­ta­nju ele­me­na­ta i sa­zve­žđa ljud­skog bi­ća i Sve­ta, pro­sto­ra i vre­me­na, u ko­joj Pe­šić iz­ra­ža­va stra­snu lu­cid­nost, da­ju­ći is­po­ve­sti­ma i bur­nim pot­ko­žnim do­ga­đa­ji­ma di­men­zi­je i kar­di­nal­nost olu­ja i ka­ta­kli­zmi.

Upr­kos po­vrat­ku iden­ti­te­ta u iskon­ske zna­ko­ve, spram svih be­le­ga o pre­de­sti­na­ci­ji bi­o­gra­fi­je, zem­no-ne­be­snoj igri i la­vi­rin­ti­ma, iz­me­đu Dru­go­sti i pri­seb­no­sti, zam­ki i ču­la, re­či i ti­ši­ne, or­ga­zma i smr­ti, lju­ba­vi i zlo­či­na, sti­da i pro­vi­đe­nja, pri­si­le i slo­bo­de, oda­no­sti i ne­is­pu­nje­nja, is­pi­sa­na je ova uz­bu­dlji­va pro­za...Enter the sum

Related Archive BooksRelated Books


Comments

Comments for "Sarat i Vipuli":


unitedmisfitsgaming.freedlbooksread.site

©2011-2015 | DMCA | Contact us