പശ്ചിമഘട്ട പരിസ്ഥിതി വിദഗ്ദ സമിതി റിപ്പോർട്ട് Madhav Gadgil

ISBN:

Published: October 12th 2013

Paperback

294 pages


Description

പശ്ചിമഘട്ട പരിസ്ഥിതി വിദഗ്ദ സമിതി റിപ്പോർട്ട്  by  Madhav Gadgil

പശ്ചിമഘട്ട പരിസ്ഥിതി വിദഗ്ദ സമിതി റിപ്പോർട്ട് by Madhav Gadgil
October 12th 2013 | Paperback | PDF, EPUB, FB2, DjVu, AUDIO, mp3, RTF | 294 pages | ISBN: | 8.12 Mb

കേനദര പരിസഥിതി മനതരാലയം പരസിദധീകരിചച പശചിമഘടട പരിസഥിതി വിദഗദധ സമതി റിപപോരടടിനറെ (WGEEP - ഗാഡഗില റിപപോരടട) മലയാള പരിഭാഷ പരിഷതത തയയാറാകകിയത ഇവിടെ നിനനും ഡൗണലോഡ ചെയത വായികകാം. പരസാധകരകക കടപപാട രേഖപപെടുതതി (CC-BY) ഈ പരിഭാഷ പുനരുപയോഗികകുവാനും പരസിദധീകരികMoreകേന്ദ്ര പരിസ്ഥിതി മന്ത്രാലയം പ്രസിദ്ധീകരിച്ച പശ്ചിമഘട്ട പരിസ്ഥിതി വിദഗ്ദ്ധ സമതി റിപ്പോര്‍ട്ടിന്റെ (WGEEP - ഗാഡ്ഗില്‍ റിപ്പോര്‍ട്ട്) മലയാള പരിഭാഷ പരിഷത്ത് തയ്യാറാക്കിയത് ഇവിടെ നിന്നും ഡൗണ്‍ലോഡ് ചെയ്ത് വായിക്കാം.

പ്രസാധകര്‍ക്ക് കടപ്പാട് രേഖപ്പെടുത്തി (CC-BY) ഈ പരിഭാഷ പുനരുപയോഗിക്കുവാനും പ്രസിദ്ധീകരിക്കുവാനും ഏവര്‍ക്കും അവകാശമുണ്ടായിരിക്കും.Enter the sum

Related Archive BooksRelated Books


Comments

Comments for "പശ്ചിമഘട്ട പരിസ്ഥിതി വിദഗ്ദ സമിതി റിപ്പോർട്ട്":


unitedmisfitsgaming.freedlbooksread.site

©2011-2015 | DMCA | Contact us